Dans dig glad….                                                       Vi danser - vil du med ?                                                      Dejlig hobby for alle aldre.                                                     Vi har medlemmer fra 3 til 87 år.                                                        En fritidsinteresse for alle i familien…                                                        Udfordringer og velvære…                                                            Morskab og socialt velvære…                                                                     Motion og sved på panden….                                                    Er du træt af fodbold ?                                              Levende folkemusik…                                                        Samvær med andre…                            Folkedans giver rytme i kroppen og bedre kondital..                     Folkedans er motion for både krop og sjæl…                      

 

5.Foreningens Formål står beskrevet i vore vedtægter.

 

 

Hjallese Folkedansere er medlem af  Folkedans Danmark, Folkedans Fyn, og Samvirkende idrætsforeninger i Odense (SIKO).

Efter sammenlægningen af Amterne til Regioner, er Hjallese Folkedansere repræsenteret i styrelsen af Region Syddanmark, ligeledes er Hjallese folkedansere repræsenteret i Samvirkende Idrætsforeninger i Odense (SIKO)

hvor vi har næstformandsposten og sidder i foretningsudvalget, Vi har ligeledes formandsposten i Ældreidrættens hus i Odense.  

 

Foreningen er meget bevidst om, at man skal være på forkant til de udfordringer og strukturer, som hele tiden udfordrer vort foreningsliv.

Ved at være aktiv i disse kredse, er foreningen med til at påvirke og have indflydelse på de myndigheder og beslutningstagere, vi som forening skal samarbejde med og have information af,

for uden den indflydelse eller nærkontakt, er det svært at få vort samfund til at se den kultur og idræt, som folkedans er, har en berettigelse, og vi som forening har det formål at folkedans, folkedragter, folkesang samt spillemandsmusikken skal bevares, og ikke bare noget, som vore efterkommerer skal læse om i en historiebog.

 

Foreningen er demokratisk opbygget, og er typisk for det frivillige foreningsliv; det er medlemmerne, som vælger og indsætter de personer, som man har tiltro til vil videreføre vort formål.

Foreningen har vedtægter, og hvis nogen ønsker dem, kan de rekvireres hos foreningens formand.    

 

 

VEDTÆGTER  FOR  HJALLESE  FOLKEDANSERE

 

§ 1.

 

Foreningens navn er ”Hjallese Folkedansere”, og den er hjemmehørende i Odense Kommune.

 

§ 2.

 

Foreningens formål er at medvirke til bevarelsen af, samt at skabe og udvikle interessen for folkedans, folkedragter, folkesang samt spillemandsmusik.

Dette søges opnået ved at samle såvel børn som voksne til folkedans og socialt samvær.

 

§ 3.

 

Hjallese Folkedansere er medlem af Folkedans Danmark, Folkedans Fyn, og Samvirkende idrætsforeninger i Odense (SIKO).

 

§ 4.

 

Alle, som interesserer sig for foreningens arbejde, kan optages som medlemmer.

Optagelse kan ske som aktivt eller som passivt medlem.

Foreningen fører en medlemsfortegnelse over alle medlemmer.

Foreningens medlemmer betaler et årskontingent, der fastsættes af bestyrelsen.

Kontingentrestance i mere end 3 måneder kan medføre slettelse af medlemskabet af foreningen.

Et medlem kan om nødvendigt ekskluderes af foreningen. Sag herom skal optages til behandling på dagsordenen for førstkommende generalforsamling.

 

§ 5.

 

Ordinære generalforsamling, afholdes hvert år i enten februar eller marts måned, og indkaldes

med mindst 14 dages skriftlig varsel, indeholdende dagsorden.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde

senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, dog ikke medlemmer

der jfr. §4 er i restance mere end 3 måneder.

Passive medlemmer har adgang til at deltage i generalforsamlingen, men har

dog ingen stemmeret.

 

§ 6.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Endvidere fremlægger kassereren budgettet for det   kommende regnskabsår og orienterer om det kommende års kontingenter.

4. Indkomne forslag.

5.Valg af:

    a.  Formand

    b. 2 bestyrelsesmedlemmer

    c. 1 bestyrelsessuppleant

    d. 1 revisor og 1 revisorsuppleant

    e. 1 fanebærer og 1 fanebærersuppleant.

 6.    Eventuelt.

 

§ 7.

 

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Hvert fremmødt stemmeberettiget medlem har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ønskes der skriftlig afstemning, skal dirigenten imødekomme dette.

 

§ 8.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom.

Indkaldelsesproceduren er den samme som ved ordinær generalforsamling, nemlig med 14 dages varsel.

Alle der indmeldt i foreningen og har betalt kontingent er valgbare til foreningens bestyrelse.

Alle deltagere er velkommen til at deltage i den årlige generalforsamling.

Deltagere som ikke er medlem har kun taleret på generalforsamlingen.

 

§ 9.

Valgperioderne er som følger:

     •  Formanden vælges hvert år.

     •  Hvert år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

     •  Hvert år vælges 1 bestyrelsessuppleant for en 2-årig periode;

        i lige år vælges en 1.suppleant, i ulige år en 2.suppleant.

     •  Hvert år vælges 1 revisor for en 2-årig periode.

     •  Revisorsuppleanten er på valg hvert år.

     •  Fanebæreren og fanebærersuppleanten er på valg hvert år.

For alle valg gælder, at genvalg kan finde sted.

Udtræder der medlemmer af bestyrelsen i årets løb, indkaldes først 1.suppleanten og efterfølgende 2.suppleanten for resten af det udtrådte bestyrelsesmedlems valgperiode.

 

 § 10.

 

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens daglige ledelse og repræsenterer

foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen består af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Ønsker ældredanserne repræsentation i bestyrelsen, udvides denne til 5 bestyrelsesmedlemmer.

Flertallet i bestyrelsen skal være myndige.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, sekretær, B&U-repræsentant samt evt. en repræsentant for ældredanserne, og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Formanden leder bestyrelsesforhandlingerne; ved dennes forfald ledes de af næstformanden.

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af formand og kasserer.

Formanden skal drage omsorg for, at bestyrelsens forhandlinger føres til referat.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvori der kan deltage medlemmer udenfor bestyrelsen.

I ethvert sådant udvalg skal der være mindst 1 bestyrelsesmedlem.

 

§ 11.

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Foreningens 2 folkevalgte revisorer har til enhver tid adgang til at foretage uanmeldt revision af foreningens regnskab, og skal inden den ordinære generalforsamling gennemgå og påtegne regnskabet, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

 

§ 12.

 

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 13.

 

Opløsning af foreningen kan kun besluttes ved to på hinanden følgende - med 14 dages mellemrum – indkaldte generalforsamlinger og med mindst 3/4 flertal for forslaget.

Eventuelle midler skal ved opløsning af foreningen anvendes til andet tilsvarende eller beslægtet foreningsarbejde eller sammenslutninger i Odense Kommune.

…………………………………….

 

De således ændrede vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 11.sept. 1950 samt på generalforsamlingerne den 10.sept.1951, den 28.aug.1967, den 28.aug.1972, den 26.aug. 1974, den 30. aug. 1982, den 7. maj 1990, den 9. maj 1994, den 5. maj 1997, den 18.feb. 2002 og den 25.feb. 2008. 1. feb. 2016. 6 .februar 2017.

 

                                                                                       Hans Ole Andersen

--------------------------------------                                -------------------------------------

Dirigentens underskrift                                              Formandens underskrift